Boys carrying dragon in Guizhou

Chinese New Years, Guizhou, 2001